dr hab. Inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

dr hab. Inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK

Jest profesorem Politechniki Krakowskiej, pracownikiem Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury.

Urodził się 23 marca 1969 r. w Krakowie. Naukę w szkole średniej rozpoczął w St. Mary’s High School w Hamilton (w prowincji Ontario), w Kanadzie. Kontynuował ją w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. W 1989 r. uzyskał świadectwo maturalne oraz dyplom zawodowy technika plastyka i rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku akademickim 1992/1993, na IV roku studiów, przebywał na stypendium na Wydziale Architektury Uniwersytetu Stanowego Tennessee w Knoxville, w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju odbył staż w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej WA PK oraz ukończył studia magisterskie, przedstawiając w 1994 r. projekt dyplomowy „Krakowskie Centrum Ekspozycyjne”. (Praca została wyróżniona, a jej promotorem był prof. Witold Cęckiewicz).

W latach 1994–1999 był słuchaczem studiów doktoranckich na WA PK. W ich trakcie przyznano mu 4-miesięczne stypendium na Uniwersytecie w Wenecji (Program Tempus). Pracę doktorską pt. „Promocja jako marketingowy instrument przekształceń urbanistycznych” obronił w 2001 r. (promotorem pracy był prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski). Stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka uzyskał 12 lutego 2020 r. na podstawie decyzji Rady Naukowej Wydziału Architektury PK.

W Instytucie Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK został zatrudniony w 2000 r. jako asystent, w 2004 r. objął stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. Od 1994 r. prowadzi działalność twórczą. Pracował m.in. w biurze architektonicznym WIZJA Sp. z o.o. oraz w Agencji Projektowej Architektura Sp. z o.o. Od 1999 r. kieruje własną pracownią projektową. Od 2006 r. posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Dorobek naukowy i twórczy, zwłaszcza duże doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi pozwoliły mu wyspecjalizować się w prawnych aspektach procesu planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, także przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W pracy naukowej koncentruje się więc na zagadnieniach problemowych, identyfikowanych w toku działań projektowych; na poszukiwaniu systemowych rozwiązań, które mogą ograniczyć lub wyeliminować najbardziej negatywne zjawiska procesu planowania i realizacji inwestycji budowlanych, skutkujących postępującą degradacją przestrzeni.

W swoim dorobku ma 32 publikacje naukowe (w tym 29 autorskich) i ponad 100 wykonanych w zespole projektów architektonicznych budynków lub zespołów budynków użyteczności publicznej, mieszkaniowych i produkcyjnych. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie podmiotów prywatnych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości inwestycyjno-budowlanych. Problematyka aspektów prawnych w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym była też podejmowana w ramach 15 autorskich referatów prezentowanych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

W 2019 r. nakładem wydawnictwa Politechniki Krakowskiej ukazała się jego monografia pt. „Kształtowanie przestrzeni gmin w Polsce ― regulacje systemowe w ocenie gminnych władz samorządowych”, stanowiąca podstawę uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Praca była efektem samodzielnego projektu badawczego, służącego identyfikacji sposobu postrzegania i stosowania przez władze polskich gmin obowiązujących instrumentów systemowych, regulujących proces planowania przestrzennego i kształtowania przestrzeni gmin, a także identyfikacji zmian oczekiwanych przez samorządy. W badaniu próbowano też określić niezbędne i jednocześnie akceptowalne przez władze gminne kierunki modyfikacji systemu na rzecz poprawy jakości lokalnej przestrzeni.

 Istotnym elementem dorobku naukowego był również udział w pracach międzynarodowego zespołu badawczego, realizującego w latach 2018–2019 projekt pt. „Plot by plot urbanism. Mapping post-socialist changes in urban tissues. Case of Krakow and Belgrade. A Comparative Study”.

Jako nauczyciel akademicki prowadził ćwiczenia i seminaria z zakresu planowania i projektowana architektoniczno-urbanistycznego dla studentów Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska PK, także dla stypendystów Programu Erasmus (w języku angielskim). Jest współpromotorem 29 projektów dyplomowych (magisterskich i inżynierskich). Był wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast, zorganizowanych w latach 2016 i 2018 przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK i Fundację Sendzimira.

       Od 2019 r. pełni funkcję pełnomocnika dziekana Wydziału Architektury PK ds. osób niepełnosprawnych oraz przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki.

 Za działalność twórczą i naukową otrzymał: zespołowe wyróżnienie rektora PK (jako współautor publikacji naukowej „Przestrzenie bezpieczne”; 2005 r.); zespołową nagrodę I stopnia ministra budownictwa RP (jako członek zespołu projektowego budynku Auditorium Maximum UJ w Krakowie; 2007 r.), nagrodę zespołową rektora PK (jako członek komitetu organizacyjnego XI Międzynarodowego Kongresu „Virtual City and Territory”; 2015 r.). Został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2012 r.) oraz Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (2017 r.).

       Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Reprezentując Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK. tworzy autorskie opracowania konsultacyjne i uczestniczy w konsultacjach społecznych dotyczących projektów aktów prawnych, mających wpływ na jakość kształtowanej przestrzeni architektoniczno-urbanistycznej.

Jest żonaty. Wolny czas najchętniej spędza poza miastem. Bardzo lubi pływać i zbierać grzyby.